Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Phòng có chức năng và nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Công tác tuyển sinh:
a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp theo giấy phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp và quy chế tuyển sinh của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
b) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh đào tạo thường xuyên các ngành nghề theo quy định của Nhà trường.
c) Thư ký Hội đồng tuyển sinh, thư ký Hội đồng đào tạo.
d) Dự thảo cụ thể hoá các quy định về tuyển sinh cho phù hợp với thực tế của Nhà trường.
e) Đánh giá, dự báo nguồn tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh và tham gia phối hợp tư vấn việc làm cho học sinh – sinh viên.
2. Công tác đào tạo
a) Xây dựng kế hoạch đào tạo năm học, kế hoạch giảng dạy, lịch học tập các lớp học sinh.
b) Tổ chức giám sát, kiểm tra thực hiện tiến độ, kế hoạch, chương trình và các quy định về công tác đào tạo.
c) Tổ chức quản lý và thực hiện quá trình đào tạo, tổ chức liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong và ngoài nước được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép.
d)- Phối hợp tổ chức các đoàn giáo viên, học sinh- sinh viên đi thực tập trong và ngoài trường.
e) Tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu và in ấn phục vụ hoạt động đào tạo.
g) Quản lý hồ sơ học sinh-sinh viên, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận theo quy định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
h) Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên và học sinh-sinh viên.
i) Chủ trì tổ chức thực hiện việc thống kê giờ giảng của giảng viên.
k) Chủ trì tổ chức thực hiện việc đăng ký mở ngành đào tạo mới theo quy định.
l) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn về công tác đào tạo cho các đơn vị trong trường.
m) Quản lý, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, phương pháp đào tạo, nội dung chương trình các loại hình đào tạo.
n) Quản lý, tổ chức hoạt động công tác thư viện.
o) Quản lý, tổ chức thực hiện công tác bảo hộ an toàn vệ sinh lao động trong hoạt động đào tạo.
p) Thực hiện công tác bảo lưu, chuyển trường, chuyển lớp của học sinh, sinh viên.
3. Các công tác liên quan khác:
a) Thực hiện công tác thống kê báo cáo định kỳ cơ quan cấp trên và Hiệu trưởng.
b) Quản lý, tổ chức khai thác sử dụng tài sản được giao.
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo kế hoạch của trường và phân công của  Hiệu trưởng.

Danh sách cán bộ, nhân viên đang công tác tại phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế:

STT Thông tin cán bộ, nhân viên Ảnh
1   Nguyễn Mạnh Hùng
  Trình độ: Thạc sĩ
  Chức vụ: Trưởng phòng
  SĐT: 0912375938
  Email: hungnm.cdxd@gmail.com
2     Nguyễn Thu Hiền
  Trình độ: Thạc sĩ
  Chức vụ: Nhân viên
  SĐT: 0983105612
  Email: thuhien510@gmail.com
3   Phạm Thị Thúy Hòa
  Trình độ: Thạc sĩ
  Chức vụ: Phó trưởng phòng

  SĐT: 0985633464
  Email: 
 
4  Đỗ Thị Vân Anh
  Trình độ: Đại học
  Chức vụ: Nhân viên
  SĐT: 01634684613
  Email: dovananhdt@gmail.com
5  Nguyễn Thị Vân Anh
  Trình độ: Đại học
  Chức vụ: Nhân viên
  SĐT: 0973532268
Email:Nguyenthivananhbn82@gmail.com
6  Nguyễn Thị Nhung
Trình độ: Đại học
Chức vụ: nhân viên
 
     
     

Nguồn tin: Phòng TCHC