Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

Phòng có chức năng và nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Công tác khảo thí:
a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác khảo thí theo các Quy chế thi, kiểm tra do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành và các Nội quy thi do Hiệu trưởng ban hành.
b) Thực hiện công tác quản lý kết quả học tập của học sinh, sinh viên và học viên theo quy định Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các nội quy, quy định, quy chế do Hiệu trưởng ban hành.
c) Dự thảo các văn bản hướng dẫn, các quyết định tổ chức thực hiện công tác khảo thí trong nhà trường theo quy định.
d) Xây dựng và quản lý sử dụng ngân hàng đề thi, đề kiểm tra cho công tác thi kết thúc môn học, mođun, thi tốt nghiệp.
e) Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, quy trình công nghệ vào công tác khảo thí nhằm tăng cường đánh giá kết quả đào tạo khách quan.
g) Xây dựng và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác khảo thí cho cán bộ, giáo viên. Phổ biến quy định, quy chế, nội quy về công tác khảo thí cho giáo viên và học sinh sinh viên.
h) Thư ký Hội đồng thi tốt nghiệp.
2. Công tác đảm bảo chất lượng:
a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng  theo bộ tiêu chí do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành và các bộ tiêu chí do Hiệu trưởng ban hành.
b) Phối hợp với tổ chức, (đoàn) kiểm định ngoài về thực hiện công tác kiểm định nhà trường.
c) Xây dựng chuẩn đầu ra của các bậc đào tạo trong nhà trường.
d) Tổ chức hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
e) Tổ chức giám sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy trên cơ sở mục tiêu chương trình, mục tiêu môn học, mục tiêu bài học. Chủ trì làm công tác điều tra (khảo sát) chất lượng đào tạo của Nhà trường.
g) Tổ chức lưu trữ các tài liệu tự kiểm định, kiểm định ngoài của Nhà trường. Cập nhật tài liệu công tác kiểm định.
h) Thư ký Hội đồng tự kiểm định;
i) Dự thảo đánh giá xếp hạng trường.
k) Tổ chức bồi dưỡng công tác kiểm định cho cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường.
l) Tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo các kế hoạch khắc phục tồn tại nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục.
m) Dự thảo các văn bản hướng dẫn, xây dựng các bộ tiêu chí nội bộ để kiểm định chất lượng các bộ phận trong Nhà trường cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
3. Các công tác liên quan khác:
a) Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý lao động, tài sản theo quy định;
b) Cung cấp kết quả học tập để thực hiện các chế độ đối với người học.
c) Cung cấp dịch vụ khảo thí, kiểm định, đánh giá kỹ năng nghề cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác.
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo kế hoạch của trường và phân công của  Hiệu trưởng.


Danh sách cán bộ, nhân viên đang công tác tại phòng Khảo thí, Kiểm định chất lượng:

STT Thông tin cán bộ, nhân viên Ảnh
1   Cao Thị Tú
  Trình độ: Thạc sĩ
  Chức vụ: Trưởng phòng
  SĐT: 01686422530
  Email: caovunhan@gmail.com
2   Đặng Thị Phương Anh
  Trình độ: Thạc sĩ
  Chức vụ: Phó trưởng phòng
  SĐT: 0973442568
Email:    phuonganh.an@gmail.com
 
3 Vũ Xuân Thủy
  Trình độ: Thạc sĩ
  Chức vụ: Trưởng khoa
  SĐT: 0912597491
  Email: thuyckct@gmail.com
4 Nguyễn Thị Hoa
Trình độ: Đại học
Chức vụ: Nhân viên
SĐT: 01699893747
Email: hoapdt@gmail.com
5 Nguyễn Văn Chiến
Trình độ: Đại học
Chức vụ: Nhân viên
SĐT: 0982429729
Email: vanchiencdn@gmail.com
6 Phạm Thị Lê Phương
  Trình độ: Kỹ sư
  Chức vụ: Giáo viên
  SĐT: 0912206329
  Email: lephuongddt@gmail.com